Reglament

Sortida

Inscripció


  • És imprescindible estar en possessió d'una llicència de la Federació Catalana de Ciclisme,  altres federacions de la UCI o la Federación Española de Cicloturismo
  • Cal omplir un formulari per a la inscripció anticipada. Per a que la inscripció sigui efectiva també cal fer, dins del termini, un ingrés de 7€ al compte corrent que figura al formulari i enviar per mail el resguard i còpia de la llicència a
  • El termini per a les inscripcions anticipades va del 19 d'abril fins al 2 de maig de 2019. En el cas de que s'arribés a les 30 inscripcions es tancaria abans.
  • Si fos possible acceptar més inscripcions el dia de la prova, s'avisarà en aquesta web. El preu seria de 10€ i, com que el carnet de ruta s’hauria de fer a en el moment, seria necessari esperar.
  • En el moment de recollir el carnet de ruta s’haurà de presentar la llicència i el full d'exempció de responsabilitats.

Controls

El carnet de ruta s'ha de segellar a les següents localitats i dins dels marges horaris detallats:


Control Població Km Inici Final
C0 Sant Cugat del Vallès 0 19:00 20:00
C1 Olesa de Montserrat 29 19:58 21:27
C2 Pobla de Claramunt 65 21:10 23:20
C3 Arbeca 142,7 23:45 4:31
C4 El Pla de Santa Maria 189,7 1:19 7:39
C5 Torrelavit 253 3:26 11:52
C6 Sant Cugat del Vallès 300,2 5:00 15:00
Cada participant és responsable de fer-se segellar el carnet de ruta a qualsevol establiment de la localitat corresponent als controls i fer constar l'hora de pas.
En el cas d'impossibilitat de segellar el carnet per tractar-se d'un horari sense establiments oberts, es pot passar el control per correu (Article 9 del Reglament Brevet des Randonneurs Mondiaux) o amb fotografia.
Per passar un control de forma fotogràfica, cal fer una fotografia on aparegui el retol de la població i la bicicleta i s'ha d'escriure la paraula "foto" a la casella corresponent del carnet de ruta juntament amb l'hora de pas. Aquesta fotografia s'ha de mostrar als organitzadors en el moment del control d'arribada.

Per qualsevol altre aspecte no detallat, el Brevet "8 Comarques" es regeix pel reglament general BRM:


Reglament Brevet des Randonneurs Mondiaux (BRM)

Article 1: L’Audax Club Parisien és l’únic club en tot el mon, que pot homologar un Brevet des Randonneurs Mondiaux. Cada brevet realitzat, a partir de l’any1921 ha estat registrat amb un número d’homologació atribuït per ordre cronològic de recepció.

 Article 2: En els Brevets dels Randonneurs hi pot participar qualsevol cicloturista amb llicència federativa i l’assegurança corresponent. Els menors d’edat poden participar si porten una autorització paternal en la qual eximeixin de qualsevol responsabilitat l’Audax Club Parisien, l’Associació Catalana de Randonneurs i la societat organitzadora, també aportarà un certificat d’un metge esportiu, de menys de 6 mesos, en el qual quedi palesa la aptitud d’aquest menor per a realitzar el brevet.

S’admeten tot tipus de màquines (bicicletes) mogudes, tant sols, per la força muscular.

Els participants han d’anar equipats amb el corresponent casc protector.

Article 3 : Per participar en un brevet el cicloturista ha d’omplir un formulari d’inscripció i abonar un dret de participació fitxat per el club organitzador.

Article 4 : Cada participant ha d’estar assegurat en Responsabilitat civil, la gran majoria de les llicències de la Federació de Ciclisme porta aquesta assegurança inclosa. Al recollir la documentació el participant ha de presentar la llicència amb la informació sobre l’assegurança de Responsabilitat Civil. Els responsables del club organitzador han de defugir tota inscripció de qualsevol participant no assegurat.

Article 5 : Cada participant es considerat com un excursionista personal, ha de respectar el codi de circulació i totes les senyalitzacions oficials.

Ni l’Audax Club Parisien, ni L’Associació Catalana de Randonneurs com a club de referència, ni les societats organitzadores així com el representant ACP podran ser senyalats com a responsables dels accidents que puguin esdevenir durant un brevet.

Article 6 : Durant la circulació de nit, les bicicletes han d’estar equipades amb llums al davant i al darrera, han d’estar fitxats sòlidament a les màquines i s’han de poder connectar en qualsevol moment. Cal preveure un doble joc de llums. Els llums situats al casc o a altres llocs que no siguin la bicicleta es consideren llums accessòries. No es permet portar el llum del darrera amb intermitències. Els organitzadors refusaran la sortida als participants que el seu enllumenat no estigui conforma a lo descrit. Cada participant ha de connectar el seu enllumenat al fer-se de nit, així com en tot moment quan la visibilitat sigui insuficient ( pluja, túnels, boira …) tant si circula sol com en grup, cadascú ha de connectar els seus llums. Es recomana els vestits clars i els braçalets reflectors,  i per la circulació de nit es obligatori portar posada una armilla o casulla reflectora.

Qualsevol infracció sobre aquestes mesures, constatades en un control, comportarà la no homologació del brevet.

 Article 7 : Cada excursionista ha de proveir-se ell mateix de tot lo que necessiti per a la realització del brevet. No s’autoritza cap servei organitzat de preparadors, entrenadors, o altres serveis com el de cotxe seguidor sobre la ruta, a excepció dels llocs indicats a la sortida com llocs de control. Els participants que incompleixin aquest article quedaran exclosos i no se’ls homologarà el brevet.

En el cas que a la sortida d’un brevet algú proposi la circulació en grup, ningú està obligat a romandre dins del grup, doncs la velocitat és lliure i per tant podran sortir del grup quan vulguin. Molt diferent seria en el cas d’un  servei motoritzat d’obertura de ruta, en aquest cas no es podrà passar al davant d’aquest servei.

Cap excursionista es podrà erigir com a director o cap de grup, ja sigui a través de títols com “capità de ruta” o de signes distintius com braçalets o mallots especials etc.

La quantitat d’individus que formen un grup ha d’estar d’acord amb la legislació vigent, que estableix en 50 cicloturistes el nombre màxim que conformen un grup.

Cada participant ha de vestir i comportar-se de forma correcte.

Article 8 : A la sortida, cada participant rep un carnet de ruta i un itinerari, en el que figuren un cert nombre de llocs de control, a cada un d’ells el participant té l’obligació de fer-se controlar l’esmentat carnet de ruta. Els organitzadors poden igualment preveure un o diversos controls secrets.

 Article 9 : En el cas de que fallés un control establert per el club organitzador, l’excursionista haurà de segellar el carnet de ruta en qualsevol altre comerç, estació de servei, etc.  en el que es pugui llegir el nom de la localitat d’aquest control. En cas de impossibilitat d’obtenir aquest segell (control de nit), l’excursionista podrà passar el control per correu, enviant des d’aquesta localitat, una targeta al responsable de l’organització, indicant: lloc, dia, hora de pas, nom i cognoms i signatura, a la vegada anotarà, en el carnet de ruta, “carta postal” afegint-hi el dia i l’hora en que es tira la postal a la bústia de correus. (Si hom preveu aquest cas cal portar la targeta des de la sortida amb el segell corresponent).

En el carnet de ruta, dins les caselles de cada control,  s’ha de indicar l’hora de pas i per els brevets que duren més de 24 hores, anotar el dia.

La mancança d’un sol segell de control, una hora de pas no indicada o la pèrdua del carnet de ruta (encara que sigui en els últims trams) comporta la no homologació del brevet. Cada participant ha de fer-se controlar ell mateix el seu carnet de ruta. (No ha de passar el control un familiar o un seguidor, etc.)

Article 10 : Els temps màxims en realitzar un brevet son: 13h 30m pel de 200 km, 20 h pel de 300 km, 27h pel de 400 km, 40 h pel de 600 km, i 75 h pel de 1000 km.

El pas per cada control s’efectuarà en un interval de temps entre l’obertura i el tancament del control, calculats sobre unes velocitats mitjanes extremes de 15 i30 km/h per als controls situats entre 1 i 600 km,  entre 601 i 1000 km els marges dels controls son entre 11,428 i 30 km/h.

Si un excursionista arriba endarrerit en un control, els organitzadors podran permetre continuar el brevet si el retard  es degut a un fet imprevisible o independent de la voluntat del excursionista, com una parada per ajudar un accident, o una carretera tallada. Un problema mecànic, el cansament, la manca de forma física, un “tortell”, etc. no son raons vàlides per excusar un retard.

Fora dels casos indicats el cicloturista ha de respectar el ventall horari, no fer-ho comporta la no homologació del brevet, de la mateixa manera s’actuarà si el cicloturista te com a objectiu rodar dins del temps límit.

Article 11 : Tot frau comportarà la exclusió del participant en totes les organitzacions de l’Audax Club Parisien.

 Article 12 : A l’arribada cada participant haurà de signar el carnet de ruta i lliurar-lo al organitzador. Un cop el club organitzador el tingui homologat es tornarà al participant. En cap cas es facilitarà un duplicat d’aquest document, encara que sigui per pèrdua.

Els Brevets de Randonneur no son de competició, no s’establirà doncs cap classificació per temps.

El participant podrà adquirir una medalla especial quan el brevet estigui homologat, es per això que s’haurà de fer la comanda i liquidar el seu import en el moment de lliurar el carnet de ruta a l’arribada.

 Article 13 : Les medalles que constaten la realització d’un brevet imiten els colors dels metalls olímpics, son de color bronze (200 km), plata (300 km), coure (400km), or (600 km), i platí (1000 km). El model canvia el any després de la PBP. El import de la medalla serà indicat per el club organitzador.

Súper Randonneur: Es un reconeixement als cicloturistes que hagin completat dins del mateix any, la sèrie de brevets de 200, 300, 400 i 600 km, consisteix en una medalla especial per aquesta distinció. El cicloturista que la sol·licita ho ha de fer al club organitzador del brevet 600 en que participa, cal indicar els números d’homologació dels seus brevets i fer efectiu l’import de la medalla.

 Article 14 : Un participant no pot realitzar altres proves quilomètriques sobre tot o una part del recorregut d’un brevet de Randonneur Mondiaux.

Article 15 : Tots els muntatges i activitats al voltant dels BRM dins d’una zona geogràfica, tals com jocs, llistats, records, “xalanges” (campionats) etc. ja sigui agafant cicloturistes individualment o a clubs, en tenen la competència exclusiva el representant ACP i el seu club de referència.

 Article 16 : Els Brevets (BRM) i els organitzadors només podran figurar en el calendari ACP en la seva zona geogràfica d’origen, qualsevol que sigui el lloc de sortida o la residència dels membres afiliats al club organitzador. ( Article d’interès per a clubs en zones frontereres).

 Article 17 : El fet de participar en un brevet (BRM), els cicloturistes accepten la publicació de la seva identitat i del temps en realitzar-lo dins dels resultats publicats pels interventors. En cap cas la seva identitat podrà ser utilitzada amb fins comercials o ser tramesos a un tercer per aquesta finalitat.

 Article 18 : El sol fet d’inscriure’s i prendre la sortida d’un brevet (BRM), implica per la part interessada l’acceptació íntegre del present reglament. Tota queixa o reclamació, per qualsevol motiu, es formularà per escrit i s’enviarà, dins de les 48 hores següents a l’acabament de la prova,  als organitzadors, ells l’examinaran i la trametran junt amb les seves opinions al representant ACP del país per decidir després de contemplar les dues parts.

 Article 19 : En cas d’apel·lació del interessat, la carpeta amb la documentació s’enviarà al Comitè Director de l’ACP. El Comitè Director de l’ACP regularà, sense possibilitat de rèplica, els casos i els litigis que aquest reglament pugui haver omès.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada